Гугл учионице

virtuelna ucionicaGoogle учионице Гимназије су сервиси за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. За приступ учионицама обратите се предметним наставницима . .

Портал мој есДневник

Parental ControlsПортал за родитеље и ученике  мој есДневник омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Родитељи и ученици овде могу погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

Промоција монографије Гимназије

Created: Tuesday, 05 July 2016

 Поводом 50 година постојања инђијске Гимназије ученици и професори припремили су промоцију монографије у Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић" која садржи најважније догађаје од постојања школе до данас.

Read more ...

Првих 50 година Гимназије

Created: Monday, 09 May 2016

Дана 5. маја 2016. године, у просторијама Културног центра Инђије, одржана је приредба поводом 50 година Гимназије. Програм су отворили директор Гимназије Бранко Марчета, сaветник Школске управе Нови Сад Петар Виђикант, бивши ученик наше школе истакнути  редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду Србислав Денчић и Милан Бодирожа, заменик председника општине Инђија, који су својим говорима истакли значај образовања и место гимназије у њему.

Read more ...

Промотивни филм

Created: Wednesday, 03 June 2015

Промотивни филм Гимназије

Гимназија данас

Created: Thursday, 13 January 2011

gimnazija1Гимназија у Инђији је васпитно-образовна установа која припрема ученике за даље образовање на вишем и високом ступњу. Налази се у самом центру града, у саставу средњошколског центра у Инђији заједно са Техничком школом и школом за образовање ученика за услужне делатности. Заједно са тим школама користимо градску спортску халу, за извођење наставе и разних такмичења. Своје активности Гимназија обавља у једној згради укупне површине 2300 м², од тога просторија за наставу 1071 м², и то само у једној смени, јер школски простор користе и ученици средње школе «Др Ђорђе Натошевић».

Сваке школске године у школу се упишу нова четири одељења првог разреда и то два одељења друштвено-језичког смера а два одељења природно-математичког. Укупно школу похађа сваке школске године око 500 ученика у 16 одељења.

Визија школе

Created: Wednesday, 02 January 2013
 • Гимназија треба да буде школа са одличним излазним резултатима ученика. Под излазним резултатима подразумевају се и они егзактни, као што је успех на матури и такмичењима, али и они мање егзактни али подједнако важни, а то су: задовољство свих у школи, осећај прихваћености и компетенције, развој заједничког духа и осећаја припадности нашој школи.
 • Гимназија треба да буде школа која равномерно развија и образовне и васпитне компоненте образовања.
 •  Наша школа је установа у којој се ни на тренутак не сме изгубити из вида ученик појединац и његове потребе. Сваки је ученик јединствено и комплексно биће, тако да и заједнички образовни садржаји морају бити проткани хуманим и топлим односом, а мора се учинити што је могуће више да ученик у школи добије могућност развијања свих димензија своје личности. Зато активности у школи треба да буду што разноврсније и да подстичу и интелектуални, физички, естетски, друштвени, морални и духовни развој. Све ово је и саставни део плана за унапређење квалитета рада школе.
 • Гимназија је школа са процењеном високом безбедношћу ученика, и свих запослених у школи, а сада можемо рећи и на екскурзијама. И то је квалитет за који ћу се и даље максимално залагати.
 • Гимназија је школа у којој се негују вредности као што су: знање, солидарност, идентитет и одговорност.
 • У Гимназији мора да постоји слободна сарадња и пријатељско и конструктивно деловање на релацији између ученика и наставника, али и на релацији између наставног особља и свих запослених са руководством школе.
 • Гимназија мора бити школа која је конкурентна и која може одговорити на потребе савременог човека у променљивом друштвеном окружењу.
 • Тимски рад у гимназији је приоритет, јер без тимског рада неће бити могуће одговорити захтевима реформе гимназија која се спрема.
 • Гимназију мора бити школа у којој је развијена свест о властитом националном идентитету и важности очувања културне баштине, школа у којој су прихваћене општецивилизацијске вредности као што су: толеранција, поштовање људских права и деловање на демократским принципима.
 • Гимназија мора да израсте у установу која оспособљава за живот у мултикултуралном окружењу, која подстиче на активан и креативан живот, и у којој се јача лична одговорност према друштвеној заједници и околини.
 • Гимназија мора пратити како потребе ученика тако и потребе запослених. Само заједничким снагама и ангажовањем свих чинилаца живота и рада школе могу се достићи највиши стандарди.

Мисија школе

Created: Wednesday, 02 January 2013
 • Остварити добре претпоставке за упис што квалитетнијих ученика у Гимназији (организоване континуиране сарадње с основним школама, одржавањем отвореног дана гимназије, израда флајера са подацима о школи, изборним предметима ,и ваннаставним активностима. Обезбедити што квалитетнију подршку за одржавање постојеће интернет странице школе, која је захваљујући ентузијазму наших колега информатичара једна од најуређенијих у земљи.)
 • Квалитет редовне наставе одржавати на највишем нивоу
 • Опремити постојеће кабинете новим училима и тако пратити савремене трендове у настави.
 • Остварити предуслове да у следећим школским годинама ученици могу да бирају што већи број ваннаставних активности .
 • Створити предуслове за смањење честих промена наставника у сврху подизања степена квалитета наставе и одржавања континуитета квалитета.
 • Омогућити наставницима континуирана стручна усавршавања, како из матичне науке, тако и из педагогије, дидактике, образовне психологије и методике, како би ученици имали на располагању предаваче с највишим степеном компетенција.
 • Омогућити ученицима и наставницима да развију своје потенцијале у различитим подручјима (социјално ангажовани рад, наука, уметност, ...)
 • Омогућити задовољење различитих интересовања ученика путем низа ваннаставних и ваншколских активности које нису део прописаног наставног плана и програма и тако остварити предуслове за квалитетно спровођење слободног времена.
 • Наставити рад постојећих ваннаставних активности које традиционално делују у Гимназији.
 • Обогатити школски живот покретањем нових активности или обогаћивањем већ традиционалних (нпр. хуманитарне акције, школски часопис, интернет клуб, рекреација запослених,спортска такмичења, школски хор и оркестар, рецитаторска и драмска секција итд...)
 • Подстицати ученике да учествују у волонтерским и еколошким акцијама и успоставити сарадњу са заинтересованим организацијама.
 • Успоставити контакт и сарадњу са бившим ученицима наше школе, и водити евиденцију о успешности приликом уписа на факултете, као и о проценту оних који су завршили студије.
 • Организовати континуирану сарадњу с различитим културним и образовним институцијама, посебно музејима, позориштима, ликовним галеријама и сл.
 • Основни задатак Гимназије је да развије кључне компетенције пре свега: стваралачке и сазнајне потенцијале ученика, позитиван однос према раду, знању и учењу и оспособи их за самосталан рад и доживотно учење, да квалитетно образује и усмери што је могуће већи проценат наших ученика који ће свој културни, научни и интелектуални развој наставити на академским студијама.

Услови рада

Created: Wednesday, 02 January 2013

Материјално - технички услови рада

Васпитно-образовни процес у Гимназији изводи се у намењеним учионицама за: српски језик и књижевност - 2, стране језике - 5, историју - 1, музичку и ликовну културу - 1, физику - 1, биологију - 1, хемију - 1, географију - 1, филозофију, психологију, социологију - 1 и рачунарство и информатику - 2.

Настава физичког и здравственог васпитања одвија се у фискултурној сали која је веома мала и не одговара нормативима. Због тога се настава овог предмета 35 часова по одељењу годишње изводи у градској спортској хали.

Школа поседује и библиотеку са 5998 књига.

Кадровски услови рада

Гимназија има 48 запослених радника тако да је обезбеђен одговарајући кадар за успешан рад

На реализацији програмских задатака у Гимназији је ангажовано 36 професора у настави и то: 16 професора са непуним радним временом и 20 са пуним радним временом.

Правно-материјално-финансијске послове обавља секретар и шеф рачуноводства.

На одржавању чистоће објекта ради домар, ложач и 4 помоћно-техничка радника. у школској 2014/2015. години.

Усавршавање кадрова врши се у оквиру школе (на састанцима Наставничког већа у оквиру предавања, на састанцима Стручних већа ) и на разним семинарима.

Квалификациона структура кадрова

 • магистри наука - 3
 • висока стручна спрема - 39
 • средња стручна спрема - 4
 • основна школа - 2

 

Ритам радног дана

Рад у Гимназији одвија се у току године у две смене наизменично пре и после подне (промене су недељне).
Сатница звоњења је утврђена за целу школску годину и то:
ПРВА смена почиње у 7.30 часова, завршава се седмим часом у 13.20 часова уз пет малих одмора по 5 минута и великим одмором од 20 минута после 3. часа.
ДРУГА смена почиње у 13.30 часова, завршава се седмим часом у 19.15 часова уз одморе као у првој смени.

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА
  ПРЕ ПОДНЕ   ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. час 7,30 - 8,15 13,30 - 14,15
2. час 8,20 - 9,05 14,20 - 15,05
3. час 9,10 - 9,55 15,10 - 15,55
4. час 10,15 - 11,00 16,15 - 17,00
5. час 11,05 - 11,50 17,05 - 17,45
6. час 11,55 - 12,40 17,50 - 18,30
7. час 12,45 - 13,20 18,35 - 19,15


Остали облици васпитно образовног рада реализују се у договору са предметним наставницима и руководиоцима секција у зависности од слободног простора у контра смени када је у настави ССШ "Др.ђорђе Натошевић" и слободних термина у Спортској Хали у Инђији.

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .