Услови рада

Created: Wednesday, 02 January 2013

Материјално - технички услови рада

Васпитно-образовни процес у Гимназији изводи се у намењеним учионицама за: српски језик и књижевност - 2, стране језике - 5, историју - 1, музичку и ликовну културу - 1, физику - 1, биологију - 1, хемију - 1, географију - 1, филозофију, психологију, социологију - 1 и рачунарство и информатику - 2.

Настава физичког и здравственог васпитања одвија се у фискултурној сали која је веома мала и не одговара нормативима. Због тога се настава овог предмета 35 часова по одељењу годишње изводи у градској спортској хали.

Школа поседује и библиотеку са 5998 књига.

Кадровски услови рада

Гимназија има 48 запослених радника тако да је обезбеђен одговарајући кадар за успешан рад

На реализацији програмских задатака у Гимназији је ангажовано 36 професора у настави и то: 16 професора са непуним радним временом и 20 са пуним радним временом.

Правно-материјално-финансијске послове обавља секретар и шеф рачуноводства.

На одржавању чистоће објекта ради домар, ложач и 4 помоћно-техничка радника. у школској 2014/2015. години.

Усавршавање кадрова врши се у оквиру школе (на састанцима Наставничког већа у оквиру предавања, на састанцима Стручних већа ) и на разним семинарима.

Квалификациона структура кадрова

 

Ритам радног дана

Рад у Гимназији одвија се у току године у две смене наизменично пре и после подне (промене су недељне).
Сатница звоњења је утврђена за целу школску годину и то:
ПРВА смена почиње у 7.30 часова, завршава се седмим часом у 13.20 часова уз пет малих одмора по 5 минута и великим одмором од 20 минута после 3. часа.
ДРУГА смена почиње у 13.30 часова, завршава се седмим часом у 19.15 часова уз одморе као у првој смени.

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА
  ПРЕ ПОДНЕ   ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. час 7,30 - 8,15 13,30 - 14,15
2. час 8,20 - 9,05 14,20 - 15,05
3. час 9,10 - 9,55 15,10 - 15,55
4. час 10,15 - 11,00 16,15 - 17,00
5. час 11,05 - 11,50 17,05 - 17,45
6. час 11,55 - 12,40 17,50 - 18,30
7. час 12,45 - 13,20 18,35 - 19,15


Остали облици васпитно образовног рада реализују се у договору са предметним наставницима и руководиоцима секција у зависности од слободног простора у контра смени када је у настави ССШ "Др.ђорђе Натошевић" и слободних термина у Спортској Хали у Инђији.